Missie, visie, werkwijze

Missie, waar staan wij voor?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek samen met hun omgeving behandelen zodat zij zich weer op eigen kracht verder kunnen ontwikkelen.

Visie, hoe zien we dat?

“Ieder individu met zijn omgeving is uniek – Uitgangspunt is de eigen veerkracht”

Onze praktijk is kleinschalig en toegankelijk. Doordat ons multidisciplinaire team intensief met elkaar samenwerkt, kunnen we op een zorgvuldige en persoonlijke manier zorg op maat bieden. De eigen veerkracht, ook die van de omgeving, vormt het uitgangspunt van de behandeling.

Jongeren kunnen tot in hun jongvolwassenheid (tot 30 jaar) bij ons terecht. Wij vinden het belangrijk om hen bij de overgang naar de volwassenheid te kunnen ondersteunen, omdat dit een kwetsbare maar ook kansrijke fase is.

Wij betrekken naasten nauw bij de behandeling middels ouder- en/of systeembegeleiding omdat wij van mening zijn dat iemand niet kan opknappen zonder zijn omgeving, netwerk en steunsysteem. Ook voor jongvolwassenen is dit van belang.

Strategie, hoe doen we dat?

Als wij de aanmelding via de website en de verwijsbrief van de huisarts hebben ontvangen, dan wordt  er een telefonische screening met een van onze hulpverleners ingepland. Tijdens dit telefonisch contact wordt de reden van aanmelding, eerder hulpverlening en hulpvraag uitgevraagd. Hierna wordt uw aanmelding in ons wekelijks aanmeldoverleg besproken. Tijdens dit overleg wordt bepaald of uw aanmelding passend  bij ons aanbod is of niet. Als de aanmelding passend is, dan wordt u op onze wachtlijst voor een eerste intakegesprek geplaatst. Als de aanmelding niet passend is, dan helpen wij met doorverwijzen.

Als u aan de beurt ben voor een intakegesprek, krijgt u hiervoor per brief/email een uitnodiging. Bij deze uitnodiging versturen wij ook een zogenaamde behandelovereenkomst. Hierin staan enkele praktische afspraken die wij graag samen willen maken. In deze behandelovereenkomst kunt u tevens aangeven of u toestemming geeft voor contact met de huisarts of andere verwijzer. Als u toestemming geeft dan wordt de huisarts/verwijzer na aanmelding, na intake en/of onderzoek, tijdens de behandeling en bij afsluiting op de hoogte gehouden van het behandeltraject. Ook kan de huisarts/verwijzer geraadpleegd worden voor informatie of overleg. Wij vinden dit van belang om een goede samenwerking en zorg voor cliënten te waarborgen.

ROM meting

Vooraf aan ons intakegesprek versturen wij u ook een zogenaamde ROM meting. Dit is een digitale vragenlijst over het gedrag, de klachten en krachten van de aangemelde cliënt. We vragen u deze vragenlijsten regelmatig in te vullen.  Op deze manier meten wij de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Tevens vragen wij om een cliënttevredenheidslijst in te vullen om de waardering van de behandeling door de cliënt te meten en hier uit voortkomende verbeteringen in de behandeling door te voeren. Zo kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. Voor meer informatie over de ROM zie: ROM-meting PKJP

Tijdens het intaketraject starten we met kennismaken en inventariseren van de klachten en de krachten van het kind en zijn omgeving. Daarna volgt indien nodig een onderzoek om de biologische, psychologische en sociale factoren in kaart te brengen om zo meer helderheid te krijgen over de oorzaak van de klachten en aanknopingspunten te vinden voor behandeling. Vervolgens wordt een passend behandeladvies gegeven en kan behandeling of begeleiding gaan starten. Vooraf aan de behandeling wordt een behandelplan opgesteld waarin de doelen voor de behandeling staan vermeld en een indicatie van de duur van de behandeling en de evaluatiemomenten.  Onze meest gebruikte therapieën zijn cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, psychomotorische therapie en systeemtherapie. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Sinds kort wordt er tevens gewerkt met internettherapie (E-health), waarbij u zelf via het internet met begeleiding van een therapeut een programma en modules doorloopt om meer grip op uw klachten te krijgen. Deze internettherapie wordt afgewisseld met face to face behandelafspraken. De hoeveelheid en frequentie van het aantal afspraken wordt afgestemd op uw hulpvraag en de voortgang die u maakt met uw behandeldoelen. Een behandeling binnen de Basis GGZ neemt gemiddeld zo’n 8 gesprekken in beslag. Een behandeling in de Specialistische GGZ neemt gemiddeld zo’n 16 gesprekken in beslag.

een overzicht van al onze behandelmogelijkheden zijn te vinden onder het kopje ‘zorgaanbod’.

We streven ernaar dat één hulpverlener uw aanspreekpunt is. Als team werken we intensief samen vanuit verschillende disciplines. Er vindt wekelijks teamoverleg plaats. Onder het kopje ‘team’ vind u alle teamleden.

Het hulpverleningsproces in schematische weergave:


Na elke fase volgt een advies. Soms kan er teruggegaan worden naar een eerdere fase als er nog vragen onbeantwoord zijn. Een onderzoeksfase kan in sommige gevallen overgeslagen worden wanneer de problematiek al helder is. Soms is er alleen een vraag naar onderzoek en wordt er na de onderzoeksfase afgesloten. Wanneer wij inschatten niet het juiste hulpaanbod voor u te hebben, zoeken we mee naar een passend alternatief en wordt u door ons verwezen.

Om uw kind aan te melden is een verwijsbrief van een huisarts nodig.
Wanneer een verwijsbrief heeft, kunt u hier klikken om aan te melden.

Een uitgebreidere beschrijving van de organisatie van onze zorg kunt u vinden in ons kwaliteitsstatuut

Team

Bekijk hier ons team.

Scroll naar boven