Psychologisch onderzoek

Na de intake blijkt regelmatig dat er meer informatie nodig is over het psychisch functioneren van het kind /de jongere. Soms ontstaan er gedurende de behandeling vragen die nader onderzoek nodig maken. In overleg met ouders en/of jongere kunnen we dan besluiten om een psychologisch onderzoek te doen.

Doel
Het doel van een psychologisch onderzoek is een gedetailleerd beeld krijgen van de verschillende deelgebieden van het psychisch functioneren. (Probleem)gedrag kan vanuit het verkregen beeld beter begrepen worden, waarna er gericht behandeld kan worden.

Een psychologisch onderzoek kan gericht zijn op de volgende deelgebieden:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (bijv. zelfbeeld, temperament, stemming)
  • Cognitieve ontwikkeling (bijv. intellectuele capaciteiten en (sociale) informatieverwerking)
  • Gedrag (bijv. werkhouding, contactname en frustratietolerantie)

Psychologisch onderzoek kan onder andere de volgende onderdelen bevatten:

  • Vragenlijsten
  • Intelligentietest
  • Tests die de aandacht en het geheugen meten
  • Projectiemateriaal zoals tekenen en andere vrije uitingsvormen
  • (Spel-)observatie en gesprek
  • Gezinsbeleving

Werkwijze
Het psychologisch onderzoek wordt in een één op één situatie afgenomen door een gedragswetenschapper (orthopedagoog, psycholoog of gz-psycholoog). In gemiddeld twee of drie testochtenden (van 1 tot 2 uren per keer) worden testen en vragenlijsten afgenomen.
Daarna wordt er een afspraak ingepland voor het psychiatrisch onderzoek. De conclusies en adviezen worden uitgebreid besproken in ons multidisciplinaire team, dat onder leiding staat van de kinder- en jeugdpsychiater.
Op basis van het psychologisch – en het psychiatrisch onderzoek wordt er een beschrijvende diagnose, met DSM- IV classificatie, gesteld en een passend advies gegeven.

Advies
Als het gehele onderzoek is afgerond , krijgen ouders en/of jongere een uitnodiging voor een adviesgesprek. Afhankelijk van de leeftijd en het begripsvermogen, wordt het kind/ de jongere zelf in een apart gesprek op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. We geven adviezen voor behandeling binnen onze eigen praktijk. In sommige gevallen verwijzen we door naar een andere instelling of we verwijzen terug naar de verwijzer.
Ouders ontvangen een verslag van het onderzoek. Als wij daarvoor toestemming gekregen hebben, schrijven wij een brief aan de verwijzer met daarin een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. We kunnen desgewenst behulpzaam zijn bij de uitleg van de testresultaten aan school en het opstellen van handelingsadviezen voor in de klas.

Scroll naar boven