Medicamenteuze behandeling

Zorgaanbod: Individuele behandeling

Medicamenteuze behandeling

Wanneer medicamenteuze behandeling geadviseerd wordt, is dit meestal in combinatie met een andere behandelvorm. Als medicatie effectief is, vergroot dit vaak de mogelijkheden die men via andere vormen van behandeling heeft. In veel gevallen kan het ook het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven verbeteren.

Voor wie?
Medicatie kan voorgeschreven worden aan kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek als ingeschat wordt dat de problematiek onvoldoende behandeld kan worden middels gesprekken. Vaak gaat het om kinderen met ADHD en/of een autismespectrumstoornis die door hun problematiek beperkt worden in hun dagelijkse functioneren. Daarnaast kan ook medicatie worden voorgeschreven aan jongeren met ernstige depressieve klachten of angstklachten.

Doel
Er wordt naar gestreefd om de symptomen die het meest hinderlijk zijn en leiden tot beperkingen positief te beïnvloeden met medicatie. De volgende klachten zijn te behandelen met medicatie: concentratieproblemen, hyperactief gedrag, impulsiviteit, tics, in zichzelf gekeerd zijn, overmatig agressief gedrag, overmatige angsten, dwangverschijnselen, sombere stemming, slaapproblemen, etc.

Werkwijze
De kinder- en jeugdpsychiater bekijkt samen met ouders en de jongere voor welke klachten medicatie zinvol kan zijn. Dan wordt uitvoerig stilgestaan bij de verschillende soorten medicamenten, hun werking en bijwerkingen. Ook is er ruimte voor vragen die bij ouders of jongeren leven, zodat in nauw overleg met de kinder- en jeugdpsychiater een goede afweging gemaakt kan worden. Belangrijk hierbij is dat de kinder- en jeugdpsychiater hierbij een adviserende en informerende rol heeft en dat de beslissing om met medicatie te starten of om medicatie voort te zetten door de ouders genomen wordt. Wanneer besloten wordt om met medicatie te starten zal er in het begin vaker afgesproken worden (meestal eens per 2 weken) totdat de juiste dosering gevonden is. Daarna vinden eens per 3 maanden controle-afspraken plaats zolang de medicatie ingenomen wordt. Tijdens deze controles wordt goed besproken wat het effect is en wat de eventuele bijwerkingen zijn en of het zinvol is om de behandeling voort te zetten. Bij de meeste medicamenteuze behandelingen worden lichamelijke controles uitgevoerd middels meting van bloeddruk, lengte en gewicht; in sommige gevallen zullen ook een hartfilmpje (ECG) of bloedonderzoek aangevraagd worden.

Scroll naar boven