ROM meting

Het belang van vragenlijsten gedurende de behandeling

Op welke wijze kan ik als cliënt of ouders van een cliënt invloed uitoefenen op mijn behandeling en hoe kan ik inzicht krijgen in het verloop van de klachten?

Wat is de ROM meting?
Gedurende de behandeling bij PKJP word je (als cliënt of als ouders van een cliënt) regelmatig verzocht vragenlijsten in te vullen. Dit wordt een ROM (Routine Outcome Monitoring) meting genoemd. Iedere GGZ instelling in Nederland is verplicht deze meting toe te passen om ten eerste de effectiviteit van de geboden behandelingen te meten en ten tweede de tevredenheid van haar cliënten te toetsen. In de praktijk betekent dit dat er zo om de drie maanden digitale vragenlijsten zullen worden voorgelegd.

Eigen veerkracht, eigen regie
Gezien de missie en visie van PKJP “De eigen veerkracht vormt het uitgangspunt van de behandeling” willen wij je middels deze informatieve flyer stimuleren tot het invullen van vragenlijsten om zowel jezelf alsmede de behandelaar meer inzicht te geven ten aanzien van:
– de persoonlijke veerkracht
– de aard van de klachten
– de voortgang van de behandeling
– de tevredenheid met de behandeling

Waar en hoe kan ik deze vragenlijsten invullen?
De behandelaar en het secretariaat van PKJP zullen samen met je bekijken wat voor jou de meest praktische mogelijkheid zal zijn voor het invullen van de vragenlijsten. Je kunt ervoor kiezen om de vragenlijsten thuis op je eigen pc of laptop te maken. Indien je hier geen beschikking over hebt dan kan je deze bij PKJP, op locatie invullen. Desgewenst zou je behandelaar hier ondersteuning bij kunnen bieden.

Uitkomsten
De behandelaar zal de uitkomsten van de betreffende meting met je bespreken. Door de cliënttevredenheid te evalueren kunnen er eventuele verbeteringen in de behandeling worden doorgevoerd waardoor de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd.
Door de uitkomsten met eerdere meetmomenten te vergelijken kan je na verloop van tijd duidelijk zien welke klachten en problemen minder zijn geworden en welke juist niet. Vaak wordt de nabespreking van de ROM gecombineerd met een behandelevaluatie: de behandelaar bespreekt met je hoe je vindt dat de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten.

Uw privacy en gebruik van gegevens
Met het (digitaal) invullen van de vragenlijst(en) blijft de vertrouwelijke relatie tussen jou en de behandelaar te allen tijde gewaarborgd. Dit houdt in dat de behandelaar nooit vertrouwelijke informatie die je met hem of haar besproken hebt, zonder toestemming, mag bespreken met anderen en/ of derde partijen zoals uw zorgverzekeraar of huisarts.

De uitkomsten van de ROM-metingen worden door PKJP gebruikt voor intern onderzoek. Dit heeft als doel om de effectiviteit van toekomstige behandelingen te verbeteren. Wil je niet dat PKJP de gegevens voor intern onderzoek gebruikt? Bespreek dit dan alstublieft met je behandelaar of het secretariaat.

Verzekeraars (zorg voor 18 jaar en ouder)
Ook verzekeraars willen graag weten hoe effectief onze behandelingen zijn. Relevante gegevens van cliënten van 18 jaar en ouder sturen we daarom naar Stichting Benchmark GGz (SBG). Dit is een onafhankelijk kenniscentrum dat verschillende ggz-instellingen met elkaar vergelijkt. Door die vergelijking weten we wat we van elkaar kunnen leren en daarmee kunnen we de totale zorg in Nederland te verbeteren. SBG werkt uiteraard conform de privacywetgeving. De gegevens worden veilig en vergrendeld opgeslagen. PKJP is hier, volgens de Regeling Zorgverzekeringen, wettelijk toe verplicht.
Mocht je hiertoe toch bezwaar hebben dan kan je een beroep doen op de Privacyregeling GGZ.

Scroll naar boven